توضیحات سرویس گرد ملامین شیرکوه یزد
توضیحات سرویس چهارگوش ملامین شیرکوه یزد
توضیحات ظروف دیگر علاوه بر سرویس‌‌های گرد و چهارگوش