آبی
سرویس 47 پارچه گرد
شامل:
6 عدد تخت
6 عدد گود
6 عدد میوه‌خوری
6 عدد شیرینی‌خوری
6 عدد ماست‌خوری
6 عدد ترشی‌خوری
6 عدد سوپ‌خوری
1 عدد دیس بزرگ
1 عدد دیس متوسط
2 عدد کاسه سالاد بزرگ
1 عدد کاسه سالاد کوچک


سرویس 41 پاراچه گرد
شامل:
6 عدد تخت
6 عدد گود
6 عدد میوه‌خوری
6 عدد شیرینی‌خوری
6 عدد ماست‌خوری
6 عدد ترشی‌خوری
1 عدد دیس بزرگ
1 عدد دیس متوسط
2 عدد کاسه سالاد بزرگ
1 عدد کاسه سالاد کوچک


آبی
سرویس 41 پارچه چهارگوش
شامل:
6 عدد تخت
6 عدد گود
6 عدد میوه‌خوری
6 عدد ماست‌خوری
6 عدد ترشی‌خوری
6 عدد سوپ‌خوری
1 عدد دیس بزرگ
2 عدد دیس متوسط
1 عددد کاسه سالاد بزرگ
1 عدد کاسه سالاد کوچک


سرویس 36 پارچه چهارگوش
شامل:
6 عدد تخت
6 عدد گود
6 عدد میوه‌خوری
6 عدد ماست‌خوری
6 عدد ترشی‌خوری
1 عدد دیس بزرگ
2 عدد دیس متوسط
1 عددد کاسه سالاد بزرگ
1 عدد کاسه سالاد کوچک


سرویس 35 پارچه چهارگوش
شامل:
6 عدد تخت
6 عدد گود
6 عدد میوه‌خوری
6 عدد ماست‌خوری
6 عدد ترشی‌خوری
1 عدد دیس بزرگ1
1 عدد دیس متوسط
1 عددد کاسه سالاد بزرگ
1 عدد کاسه سالاد کوچک